Galleriet

  

Vedtægter for ”Kunstforeningen Galleriet”


§1

Foreningens navn er: ”Kunstforeningen Galleriet”.

Foreningens hjemsted er ”Industrien” i Aarup.


§ 2

Foreningens formål er at fremme kunstinteressen blandt foreningens medlemmer og øvrige, der færdes på ”Industrien” ved at arrangere udstillinger i galleriet på ”Industrien”.


§ 3

Som medlem kan optages enhver, der støtter foreningens formål.

På generalforsamlingen kan der kun afgives en stemme pr. medlemskab (husstands- eller firmamedlemskab)


§ 4

Generalforsamlingen træffer beslutning om kontingentets størrelse.


§ 5

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.


§ 6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Medlemmerne afgår på skift således, at 3 vælges i ulige år og 2 vælges i lige år på den ordinære generalforsamling. Revisor og suppleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning.

 

Bestyrelsen udpeger et udstillingsudvalg på 3 medlemmer, heraf er minimum 1 medlem tillige medlem af bestyrelsen.

 

Udstillingsudvalget har i samarbejde med bestyrelsen til opgave at arrangere udstillinger på ”Industrien” og sikre, at medlemmerne kan erhverve kunst på udstillingerne med minimum 10 % rabat.

 

Bestyrelsen foretager udlodning af kunstværker til medlemmerne. Et medlem der vinder, kan først deltage i en ny lodtrækning efter 3 afholdte bortlodninger. Fremmødegevinster undtaget.


§ 7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes enten ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer eller annoncering i en lokal ugeavis senest 14 dage før afholdelsen.


§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 1 revisor
  9. Valg af 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

§ 9

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 10

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der stilles forslag derom, skal afstemningen foregå skriftligt.


§ 11

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel, når mindst 20 % af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.


§ 12

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.


§ 13

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Foreningens eventuelle formue overdrages Kulturelt Samråd i Aarup.

 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10.4. 2013 og senest ændret den 11.3.2019.

 

 

 

Carsten Bendixen

dirigent

 

 

 

 

 

MICA - fonden