Galleriet

  

Vedtægter for ”Kunstforeningen Galleriet”


§1

Foreningens navn er: ”Kunstforeningen Galleriet”.

Foreningens hjemsted er ”Industrien” i Aarup.


§ 2

Foreningens formål er at fremme kunstinteressen blandt foreningens medlemmer og øvrige, der færdes på ”Industrien” ved at arrangere udstillinger i galleriet på ”Industrien”.


§ 3

Som medlem kan optages enhver, der støtter foreningens formål.

På generalforsamlingen kan der kun afgives en stemme pr. medlemskab (husstands- eller firmamedlemskab)


§ 4

Generalforsamlingen træffer beslutning om kontingentets størrelse.


§ 5

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.


§ 6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Medlemmerne afgår på skift således, at 3 vælges i ulige år og 2 vælges i lige år på den ordinære generalforsamling. Revisor og suppleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning.

 

Bestyrelsen udpeger et udstillingsudvalg på 3 medlemmer, heraf er minimum 1 medlem tillige medlem af bestyrelsen.

 

Udstillingsudvalget har i samarbejde med bestyrelsen til opgave at arrangere udstillinger på ”Industrien” og sikre, at medlemmerne kan erhverve kunst på udstillingerne med minimum 10 % rabat.

 

Bestyrelsen foretager udlodning af kunstværker til medlemmerne. Et medlem der vinder, kan først deltage i en ny lodtrækning efter 3 afholdte bortlodninger. Fremmødegevinster undtaget.


§ 7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes enten ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer eller annoncering i en lokal ugeavis senest 14 dage før afholdelsen.


§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 1 revisor
  9. Valg af 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt


§ 9

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 10

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der stilles forslag derom, skal afstemningen foregå skriftligt.


§ 11

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel, når mindst 20 % af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.


§ 12

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.


§ 13

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Foreningens formue til indkøb af kunst der udloddes blandt medlemmerne. En eventuel rest af formuen overdrages Kulturhuset.

 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10.4. 2013 og senest ændret den 21.02.2022 (§ 13) på en ordinør gereralforsamling.

 

 

 

Carsten Bendixen

dirigent

 

 

 

 

 

MICA - fonden